Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( w skrócie „RODO”) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dźwig – Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Transportowców 7, posiadająca NIP: 634-01-96-413, REGON: 271505678, działająca na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000137616.
Z Administratorem danych osobowych można się również skontaktować telefonicznie pod numerem : (32) 251 69 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: sekretariat@dzwig-pol.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane są wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia następujących celów przetwarzania danych:
 • realizacja umów związanych z przedmiotem prowadzonej działalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, tworzenie analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO,
 • świadczenie usług oferowanych przez Dźwig – Pol Sp. z o.o., w tym również sporządzanie i przesyłanie ofert, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do realizacji świadczonych przez Dźwig – Pol Sp. z o.o. usług. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości otrzymania oferty cenowej, zawarcia lub realizacji umowy lub zgłoszenia reklamacji.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, mianowicie:
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wówczas dane będą przetwarzane tak długo jak nakazują tego przepisy prawa,
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą w przypadku marketingu bezpośredniego,
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom świadczącym usługi przewozowe, kurierskie, pocztowe,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe.
Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, chyba że wynika to z uprzedniej i wyraźniej zgody właściciela danych lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Właścicielowi danych osobowych przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Pliki cookies

Cookies, czyli „ciasteczka” są niewielkimi informacjami wysyłanymi przez odwiedzany serwer i zapisywanymi na urządzeniu końcowym, wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych.
Wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:
 • sesyjne, czyli cookies tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do momentu wylogowania ze strony internetowej lub też wyłączenia przeglądarki,
 • stałe, czyli cookies pozostające na urządzeniu przez dłuższy czas, który można zmodyfikować w ustawieniach przeglądarki,
 • zewnętrzne, czyli cookies zewnętrznych dostawców usług.
Cookies nie służą identyfikacji użytkowników, na ich podstawie w żaden sposób nie jest również ustalana tożsamość użytkowników. Za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej można zarządzać plikami cookies, w tym zaakceptować ich obsługę, zablokować pobieranie, czy usunąć cookies z urządzenia.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją, czy dostępem do nich osób nieupoważnionych.